Email icon info@duos.hu
 • Lépjen velünk kapcsolatba 24/7.
 • Garantáljuk a 24 órán belüli válaszadást.
Keresés
Kérjük, írjon be egy keresési kifejezést
Márka
(
)
Termékek
(
)

Személyes adatok védelme

Személyes adatok kezelése és védelme

I. cikk
Alaprendelkezések

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) 4. cikkének 7. pontja szerint az Adatkezelő a Luxury Eyewear SK s.r.o., székhely: Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Adatkezelő elérhetősége: postai cím: Ulica 29. Augusta 36/A, 811 09 Bratislava, e-mail cím: info@duos.sk

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen információ, aki közvetett vagy közvetlen módon, különösen valamely általános jellegű azonosító vagy egyéb azonosító alapján, mint például név, vezetéknév, azonosító szám, helymeghatározó adatok, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, pszichés, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tulajdonság vagy tényező alapján azonosítható. 

II. cikk
Kezelt adatok forrása, jogalapja és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Ön által megadott vagy a megrendelés teljesítése alapján szerzett, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeli.

Adatkezelés jogalapja:

a) az Ön és az Adatkezelő közti szerződés teljesítése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján,
b) az Adatkezelő jogos közvetlen üzletszerzési érdeke (értesítések és hírlevelek küldése) a GDRP 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján,
c) az Ön adatkezeléshez való hozzájárulása közvetlen üzletszerzés céljából (értesítések és hírlevelek küldése) a GDRP 6.cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján, amennyiben termék vagy szolgáltatás rendelésére nem került sor.

Az adatkezelés célja megrendelésének és az Ön és az Adatkezelő közti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése. A megrendelés létrehozásakor a megrendelés sikeres teljesítéséhez személyes adatok megadása szükséges (titulus, vezetéknév, keresztnév, állandó lakhely/kézbesítési cím, e-mial cím és telefonszám). Ezen személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének feltétele, ezen adatok megadása nélkül a szerződés megkötése és annak teljesítése az Adatkezelő részéről lehetetlennek bizonyul.

III. cikk
Az adatkezelés és az adatok megőrzésének időtartama

Az Adatkezelő az adatokat kezeli és megőrzi:

 • az Ön és az Adatkezelő közti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítésének, és az ebből a jogviszonyból eredő követelmények érvényesítésének idejéig (a jogviszony megszünéséttől számított 5 évig), 
 • a személyes adatok marketing célú kezelésére adott hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 10 évig, amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.

A személyes adatok megőrzésére vonatkozó időtartam lejárta után az Adatkezelő törli az adatokat.

IV. cikk
Személyes adatok címzettje

Személyes adatok címzettje a termék kézbesítésében, a szerződésből kifolyó fizetés megvalósulásában, az online áruház működéséséhez szükséges szolgáltatások és annak üzemeltetésével kapcsolatos egyéb szolgáltatások biztosításában résztvevő, valamint a marketing szolgáltatásokat biztosító személyek.

Az Adatkezelőnek nem áll szándékában az adatokat az Európai Unió területén kívül eső országokba vagy nemzetközi szervezeteknek továbbítani. 

V. cikk
Érintett jogai – az Ön jogai

A GDRP-ben meghatározott feltételek szerint Önt az alábbi jogok illetik meg:

 • saját személyes adataihoz való hozzáférés joga,
 • az adatok helyesbítéshez való jog,
 • az adatkezelés korlátozásához való jog,
 • személyes adatainak törléséhez való jog, feltéve, hogy az adatok már nem szükségesek azon célokra, amelyekre az adatokat gyűjtötték vagy kezelték; az érintett visszavonja hozzájárulását, amely alapján az adatokat kezelték; az érintett a II. cikk (11) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; az adatokat jogellenesen kezelték; a törlés oka törvényben előírt kötelesség teljesítése, külön előírás vagy olyan nemzetközi szerződés, amely alapján a Szlovák Köztársaság kötve van, vagy az adatok megszerzése az információs társadalom szolgáltatásainak 16 évnél fiatalabb személynek történő felkínálásához köthető,
 • a személyes adatok törléséhez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:   a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; jog szerinti kötelezettség, külön előírás vagy olyan nemzetközi szerződés teljesítése céljából, amely szerint a Szlovák Köztársaság kötve van; ha az adatkezelés közérdekű vagy ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; a népegészségügy területét érintő közérdek miatt; közérdekű archiválás céljából; tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben valószínűsíthető, hogy a törléshez való jog lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az ilyen adatkezelés céljainak elérését; jogi igények előterjesztésének, érvényesítésének, illetve védelmének céljából,
 • adatkezelés korlátozásához való jog, amennyiben az érintett  a II. cikk (11) bekezdése alapján vitatja az adatok pontosságát olyan időszakban, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes és az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri; az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra adatkezelés céljából, de az érintettnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen  az Adatkezelő jogos indokai alapján, és ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben,
 • adathordozhatósághoz való jog, (azaz olyan személyes adatok szerzése, amelyeket az érintett az Adatfeldolgozó rendelkezésére bocsájtott, miközben az jogosult arra, hogy ezeket az adatokat további adatkezelőnek továbbítsa széles körben használt, géppel olvasható formátumban, feltéve, hogy ezekhez a személyes adatokhoz az érintett jóváhagyásával vagy szerződés alapján jutott hozzá, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik), 
 • az érintettnek joga van arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
 • az érintettnek joga van bármikor visszavonni hozzájárulását adatainak kezeléséhez, amennyiben az adatkezelés e jogcím alapján történt,
 • az érintettnek joga van panaszt tenni  az Adatvédelmi Hivatalnál, ha feltételezi, hogy adatvédelmi jogait megsértették.

VI. cikk
Külön rendelkezések
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy minden technikai és szervezési védelmi intézkedést megtett a személyes adatok védelme érdekében, különösképp minden olyan technikai intézkedést, melyek az adathordozók és írásos formájú személyes adatok hordozóinak biztosítására vonatkoznak.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa meghatalmazott személyek férhetnek hozzá.

VII. cikk
Záró rendelkezések

Ön az online megrendelő nyomtatvány elküldésével kijelenti, hogy megismerkedett a személyes adatvédelem feltételeivel.