Email icon info@duos.hu
  • Lépjen velünk kapcsolatba 24/7.
  • Garantáljuk a 24 órán belüli válaszadást.
Keresés
Kérjük, írjon be egy keresési kifejezést
Márka
(
)
Termékek
(
)

Termék visszaküldése

Luxury Eyewear SK, s.r.o., székhely: Pri Suchom mlyne 3900/31, SK-811 04 

Bratislava – Staré Mesto

Tel.: +421 919 288 038

E-mail cím: info@duos.sk


Bevezető rendelkezések


1. A DUOS online áruház és üzlet Üzemeltetője (Eladója) a Luxury Eyewear SK s.r.o. vállalat, melynek székhelye: Pri Suchom mlyne 3900/31, SK-811 04 Bratislava – Staré Mesto, statisztikai számjel: 50 322 729, bejegyezve a Pozsony I Járási Bíróság cégjegyzékébe, részleg: Kft. (Sro), betétszám: 111454/B.


2. A DUOS online áruház és üzlet Megrendelője (Vevője) minden természetes és jogi személy, aki elküldi a megrendelt árut (terméket) tartalmazó elektronikus nyomtatványt.


3. Ezen Panaszkezelési Szabályzat az Üzemeltető és a Megrendelő közötti jogviszonyt szabályozza panaszok (reklamáció) kezelése esetén, melyek az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások és termékek egyezésére és minőségére vonatkoznak.


4. Jelen Panaszkezelési Szabályzat szerint panasz alatt a Megrendelő az Eladó által kínált termékek vagy szolgáltatások hibájára vonatkozó joggyakorlata értendő, ami bizonyos helyesbítést vagy a szerződés hibás teljesítésén vagy nem teljesítésén alapuló visszatérítést jelent.


Panaszkezelés menete


1. A jótállási időszak kezdeta alatt a termék Vevő általi átvétele értendő. Az Eladó a termékekre és szolgáltatásokra csak a törvény által megszabott garanciát nyújtja.


2. Eltávolítható hiba esetén a Vevőnek joga van arra, hogy a termék hibáját díjmentesen, időben és megfelelő módon eltávolítsák. Az Eladó a hibát köteles haladéktalanul eltávolítani. 


3. A Vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti a termék cseréjét is. Amennyiben a hiba csak a termék egy bizonyos részét érinti, a Vevő kérheti az adott rész cseréjét, amennyiben ez az Eladónak nem jelent túlzott többletköltséget tekintettel a termék értékére vagy a meghibásodás mértékére. 


4. Az Eladónak lehetősége van minden esetben a hiba eltávolítása helyett a meghibásodott terméket hibátlanra cserélni, amennyiben ez a Vevőre nézve nem jár túlzott nehézséggel.


5. Amennyiben a hibát nem lehet eltávolítani, és ez meggátolja a termék rendeltetésszerű használatát, a Vevőnek jogában áll kérni a termék cseréjét vagy elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik a Vevőt abban az esetben is, ha a hiba ugyan eltávolítható, de a Vevő a hiba javítás útáni újbóli előfordulása vagy a termék több hibája miatt nem tudja a terméket rendeltetésszerűen használni.


6. Eltávolíthatatlan hiba esetén a Vevőnek joga van a termék árából megfelelő mértékű kedvezményben részesülnie. Amennyiben alacsonyabb áron értékesített vagy már használt termék hibásodik meg, amiért a Vevő felelősséggel tartozik, a Vevőnek a termék cseréjére vonatkozó jogának gyakorlása helyett jogában áll megfelelő mértékű kedvezményben részesülni. 


7. Ezen Panaszkezelési Szabályzat értelmében a jogosult fél panaszát személyesen, írásban vagy elektronikus levél formájában nyújthatja be a termék megvásárlásától számított 24 hónapon belül. 


8. A panasznak egyértelműen tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • Vevő megjelölése (vezetéknév, keresztnév, állandó lakhely),
  • panasz tárgya, illetve a Vevő igénye,
  • Eladó megjelölése,
  • panasz benyújtásának dátuma,
  • Vevő aláírása.


Határidők


1. A panasz rendezésére álló idő legfeljebb 30 nap a panasz benyújtásától számítva. Az Eladó a panasz rendezéséről igazolást állít ki a Vevő számára. Amennyiben a panasztétel távoli kommunikációs eszközön keresztül történik, az Eladó köteles a panasztételről szóló igazolást a Vevőnek azonnal kézbesíteni. Amennyiben az igazolás azonnal nem kézbesíthető, akkor azt haladéktalanul, de legkésőbb a panasz elrendezését igazoló irattal együtt kézbesíteni kell. A panasztételi igazolás kézbesítése nem szükséges, ha a Vevő a panasz benyújtását más módon is bizonyítani tudja.


2. A panasz benyújtása alatt a Vevő panasztételének napja értendő. Panasztétel napja:

• postai küldemények esetén – a panasz Eladó székhelyére történő kézbesítésének napja,

• személyes kézbesítés esetében – a panasz másolatán feltüntetett dátum, amellyel a Vevő panasztételét igazolja,

• elektronikus levél esetén – az elektronikus levél Eladó elektronikus levélcímére történő kézbesítésének napja.


3. Amennyiben a Vevő panasszal él, az Eladó vagy az általa meghatalmazott alkalmazott vagy személy az előírások szerint köteles a Vevőt tájékoztatni  annak jogairól, a Vevő azon döntése alapján, hogy mely jogát szeretné érvényesíti, köteles meghatározni a panasz rendezésének módját, és azt azonnal, összetettebb esetekben legfeljebb a panasz megtételétől számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben, különösen ha a termék vagy szolgáltatás állapotának megítélése összetett műszaki értékelést igényel, legfeljebb a panasz benyújtásától számított 30 napon belül rendezni. Miután a panasz rendezésének módját meghatározták, a panasz rendezését azonnal megkezdik, indokolt esetben a panaszt később is rendezni lehet, de a panasz rendezése nem tarthat 30 napnál tovább a panasz benyújtásától számítva. A panasz rendezésére megszabott idő lejárta után a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől vagy új terméket kapni. 


4. Amennyiben a Vevő a vásárlástól számított első 12 hónap során él panaszával, az Eladó kizárólag szakértői vélemény alapján utasíthatja el a panaszt. A szakértői vélemény eredményétől függetlenül a Vevőtől nem lehet a szakértői vélemény költségeinek, sem egyéb, a szakértői véleménnyel kapcsolatos költségek megtérítését követelni. Az Eladó köteles a Vevőnek legkésőbb a panasz elrendezésétől számított 14 napon belül átnyújtani a szakértői vélemény másolatát, amely indokolja a panasz elutasítását. 


5. Amennyibe a Vevő több mint 12 hónappal a vásárlást követően él panaszával, és az Eladó azt elutasítja, a panaszt rendező személy köteles a panasz rendezéséről szóló iratban feltüntetni, hogy a Vevő a terméket kinek küldheti el szakértői vizsgálatra. Ha a termék a megjelölt személyhez kerül szakértői vizsgálat céljából, a szakértői vizsgálat költségei és az azzal kapcsolatos további költségek a Vevőt terhelik a  szakértői vizsgálat eredményétől függetlenül. Amennyiben a Vevő a szakértői vizsgálat révén bizonyítani tudja az Eladó felelősségét a meghibásodást illetően, újra benyújthatja panaszát. A szakértői vizsgálat ideje alatt a jótállási időszak nem telik. Az Eladó köteles a Vevőnek az újbóli panaszbenyújtástól számított 14 napon belül a szakértői vizsgálat, valamint az azzal kapcsolatos összes költséget megtéríteni. Az újbóli benyújtásra került panasz nem utasítható el. 


6. A Vevőnek jogában áll jogorvoslatot gyakorolni, amennyiben nem elégedett azzal, ahogy az Eladó panaszát rendezte vagy ha úgy véli, hogy jogai sérültek.


Alternatív vitarendezés


1. A Fogyasztónak jogában áll kérvényeznie a vita alternatív rendezését (a továbbiakban: „kérelem”) az alternatív vitarendezéssel foglalkozó szubjektumnál, amennyiben kérelmét az Eladó elutasította vagy arra az elküldést követő 30 napon belül nem reagált. 


2. A kérelmet a Vevő nyújtja be az alternatív vitarendezésével foglalkozó hivatalnak.  Alternatív vitarendezési hivatal: Hálózati Iparágak Szabályozásának Hivatala (Úrad pre reguláciu sieťových odvetí), Elektronikus Hírközlési és Postai Szabályozó Hatóság (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb), valamint a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (Slovenská obchodná inšpekcia). Az ilyen kérelem nyomtatott formában, elektronikus formában vagy szóbeli kérelem jegyzőkönyvbe vételével nyújtható be. A kérelemnek tartalmaznia kell a Vevő vezeték- és keresztnevét, címét, elektronikus elérhetőséget, telefonszámot, az Eladó pontos megjelölését, a döntő tényezők teljes és érthető leírását, a Vevő igényének megjelölését, a pontos dátumot, amikor a Vevő jogorvoslatát kérte az Eladótól és a vitával kapcsolatos összes dokumentumot.


3. Az alternatív vitarendezés a teljes dokumentum alternatív vitarendezési szubjektumnak történő kézbesítésének napjával kezdődik. A vitarendezési szubjektum mind a két felet értesíti az alternatív vitarendezés megkezdéséről. A felek kötelesek együttműködni az alternatív vitarendezési szubjektummal. Az alternatív vitarendezés menetét a Törvénykönyv fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről és bizonyos egyéb jogszabályok módosításáról szóló 391/2015 sz. törvénye szabályozza.

 

Záró rendelkezés


Az ezen Panaszkezelési Szabályzat szerint nem szabályzott, az Eladó és a Vevő közti további jogviszonyok kezelése a Szlovák Köztársaság területén érvényben lévő, kötelező érvényű jogszabályok szerint történik.


Melléklet. 1: Lecke a fogyasztó azon jogának gyakorlására, hogy visszavonja a szerződést


Panasz - Visszavonási űrlap